български (Bulgarian)

Reports

АНТИСЕМИТИЗЪМ - РАБОТНА ДЕФИНИЦИЯ

Целта на този документ е да предостави практическа насока за идентифициране на инциденти, събиране на информация и подкрепа при прилагането на нормативни разпоредби при борбата срещу антисемитизма.
Работна дефиниция: "Антисемитизъм е определена перцепция за евреи, която се изявява по формата на омраза към евреите. Различните форми на антисемитизъм са насочени към евреи и неевреи, към еврейски общности или религиозни храмове."
В допълнение такива прояви могат да целят държавата Израел, символизираща като цяло еврейството. Антисемитизмът често обвинява евреите в конспирация срещу човечеството и в повечето случеи обвинява евреите за всички несгоди. Експресира се в писменна форма, реч, зрителна форма или действия и използва стереотипи и негативни черти на характера.
Съвременни примери за прояви на антисемитизъм в обществения живот, медии, училища, работно място, както и в религиозната сфера, могат да включват:
Призовавайки или подпомагайки убиването или нараняването на евреи в името на радикална идеология или ектремистки възгледи на дадена религия.
Отправяйки нехуманни, демонизиращи или стереотипни обвинения към евреи, като например митът за еврейската конспирация или че евреи управляват медиите, световната икономика, правителства.
Обвиняването на евреите като цяло за грехове извършени от един човек или група хора.
Отричането на еврейския геноцит.
Обвиняването на евреите в измисляне на Холокоста.
Обвиняването на евреи в това че са по-лоялни към държавата Израел или към евреи по света, отколкото към собственоте си държави.
Примери за прояви на антисемитизъм, насочен основно към държавата Израел включват:
Отричането на изконното право на евреите да имат собствена държава, чрез твърдения, които казват, че Израел е проява на расизъм.
Прилагането на двоен стандарт, чрез изискването от Израел да спазва политика, която нито една друга демократична държава не спазва.
Използването на символи или образи свързани с класическия антисемитизъм (обвинения, че евреите са убили Христос) за отъждествяване на Израел или гражданите на Израел.
Сравняването на съвременната израелска политика на тази на нацистка Германия.
Държането на евреите колективно отговорни за действията на държавата Израел.
Въпреки това, критики отправяни към Израел, подобни на тези отправяни към всяка друга държава по света не могат да бъдат възприемани като антисемитизъм.
Проявите на антисемитизъм са криминални деяния, когато те са дефинирани от закон (например, отричането на Холокоста или разпространението на антисемитски материали в някой страни).
Криминални деяния са прояви на антисемитизъм, когато цлите или обектите на атаките (наприемер сгради, училища, храмове или гробища)се подбират, така че да бъдат свързани с евреите.
Антисемитска дискриминация е непозволяването на евреите да имат свободен достъп до услуги и възможности в дадена страна.