Slovenčina (Slovak)

Reports

Pracovná definícia antisemitizmu

 

,, Antisemitizmus je spôsob ponímania Židov, ktorý môže vyústiť v nenávistné prejavy namierené voči židovskému obyvateľstvu.  Slovné aj fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené voči židovským aj nežidovským osobám, prípadne ich majetku, voči židovským združeniam, inštitúciám a náboženským komunitám.“

 

Ďalej môžu tieto prejavy nenávisti byť nasmerované voči štátu Izrael, ako židovskému štátu. Antisemitizmus veľmi často obviňuje Židov z konšpirácie za účelom škodenia spoločnosti a mnohokrát obviňuje za ,,všetko zlé čo sa stane“. Táto nenávisť môže mať ústnu,  písomnú alebo vizuálnu formu a prejav, a obsahuje hrozivé stereotypy a negatívne charakterové rysy.

Súčasné prípady prejavov antisemitizmu vo verejnom  živote, médiách, vo vzdelávacích inštitúciách, pracoviskách a v náboženskej sfére sú nižšie uvedené. V úvahu bol vzatý súhrn príkladov týchto incidentov, tento zoznam sa avšak nelimituje len na nasledovné:

 

Podnecovanie a napomáhanie, prípadne ospravedlňovanie zabíjania a poškodzovania židovského obyvateľstva v mene radikálnych ideológií alebo extrémistických náboženských názorov.

Používanie dehumanizujúcich, démonizujúcich, lživýchvýrokov a stereotypov o jednotlivcoch židovského pôvodu či skupine. Hlavne ale nie výhradne, šírenie mýtu o svetovom židovskom spoločenstve a jeho kontrole nad médiami, ekonomikou, vládami a ďalšími verejnými inštitúciami.

Kolektívne obviňovanie Židov zo skutočných či domnelých zločinov spáchané jednotlivcami či skupinou alebo aj zo zločinov spáchaných osobami nežidovského pôvodu.

Popieranie samotného skutku, rozsahu či postupu (napr. existencia plynových komôr) cielenej genocídy židovského obyvateľstva spáchané nacionálno-socialistickým Nemeckom a jeho spojencami či sympatizantami počas II. Svetovej vojny. (Holokaust)

Obviňovanie židovskej komunity alebo Štátu Izrael z vykonštruovania samotného Holokaustu či zveličovania jeho následkov.

Obviňovanie obyvateľov židovského pôvodu z uprednostňovania Štátu Izrael a kladenie priority domnelému svetovému židovskému spoločenstvu pred záujmami štátu ktorého sú občanmi.

Odopieranie židovskému národu právo nasebaurčenie, napr. tvrdenia, že existencia Štátu Izrael je založená na rasistických princípoch.

Uplatňovanie dvojakých štandardov, vyžadovanie počínania, ktoré nie jeočakávané alebo vynucované od ostatných demokratických štátov.

Charakterizovanie Štátu Izrael alebo jeho občanov za pomoci symbolov a vizuálnych prejavov spojovaných s klasickým antisemitizmom. (napr. tvrdenie, že Židia sú zodpovední za smrť Ježiša Krista, mýty o rituálnom pití kresťanskej krvi)

Prirovnávanie súčasného konania a politiky Štátu Izrael s Nacizmom.

Kolektívne obviňovanie Židov za konanie Štátu Izrael.

 

Antisemitné činy sú trestné pokiaľ sú takto definované právnym systémom daného štátu. ( napr. v niektorých krajinách je popieranie Holokaustu alebo distribúcia antisemitných materiálov trestné)

Trestné činy sú považované za antisemitné v prípadoch keď cieľ útoku bol vybraný z dôvodu jeho spojitosti s osobou židovského pôvodu alebo ich majetku- napr. domy, vzdelávacie inštitúcie, náboženské budovy a cintoríny.

Diskriminácia založená na antisemitizme, je bránenie prístupu k službám, možnostiam a odopieranie práv, dostupné pre ostatné obyvateľstvo. Diskriminácia tohoto druhu je nezákonná v mnohých krajinách.