Suomi (Finnish)

Reports

ANTISEMITISMIN ELI JUUTALAISVASTAISUUDEN MÄÄRITELMÄ

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tarjota käytännön ohjeita antisemitismiin liittyvien tapahtumien tunnistamiseksi, sitä koskevan tiedon keräämiseksi sekä sitä säätelevän lainsäädännön soveltamista ja toimeenpanoa varten.
Käytännön määritelmä: “Antisemitismi on tietynlainen käsitys juutalaisista, joka voidaan ilmaista heihin kohdistuvana vihana. Antisemitismin kielelliset ja fyysiset ilmenemismuodot kohdistetaan juutalaisiin tai ei-juutalaisiin yksilöihin ja/tai heidän omaisuuteensa, juutalaisen yhteisön instituutioihin tai uskonnollisiin tiloihin.”

Tämän lisäksi tällaiset ilmenemismuodot voidaan kohdistaa myös juutalaisena käsitettyyn Israelin valtioon. Antisemitismi syyttää usein juutalaisia siitä, että heillä on salaliitto ihmiskunnan vahingoittamiseksi, ja tätä käytetään usein juutalaisten syyttämiseen, kun “asiat menevät huonosti”. Tätä ilmaistaan puheessa, kirjoituksissa, kuvaannollisesti ja toiminnassa, ja siinä näkyy stereotypioita kataluudesta ja kielteisistä luonteenpiirteistä. Asiayhteydestä riippuen nykyiset esimerkit julkisuudessa, tiedotusvälineissä, kouluissa, työpaikoilla ja uskonnollisessa elämässä esiintyvästä antisemitismista voivat saada seuraavia ilmenemismuotoja, mutta eivät rajoitu niihin:

 • Juutalaisten tappamiseen tai vahingoittamiseen tai näiden ilmiöiden edesauttamiseen kehottaminen tai oikeuttaminen radikaalin ideologian tai ääriuskonnollisen näkemyksen nimissä
 • Juutalaisiin tai juutalaisten valtaan kohdistuvien valheellisten, epäinhimillistävien, demonisoivien tai stereotyyppisten syytösten esittäminen – kuten esimerkiksi (mutta ei yksinomaan) harhaluulo juutalaisten maailmanlaajuisesta salaliitosta tai juutalaisten kontrolloimista tiedotusvälineistä, taloudesta, hallituksista tai muista sosiaalisista laitoksista
 • Juutalaisia kansana syyttäminen siitä, että he ovat vastuussa yksittäisten juutalaisten tai juutalaisryhmien tai jopa ei-juutalaisten tekemistä todellisista tai kuvitelluista vääryyksistä
 • Juutalaisen kansan natsi-Saksan ja sen tukijoiden ja rikoskumppaneiden käsissä toisen maailmansodan aikana kokeman kansanmurhan (holokaustin) laajuuden, mekanismin (esim. kaasukammiot) tai tahallisuuden kieltäminen
 • Juutalaisia kansana tai Israelia valtiona syyttäminen siitä, että he keksivät tai liioittelevat holokaustia
 • Juutalaisten kansalaisten syyttäminen siitä, että he ovat uskollisempia Israelille tai maailman juutalaisten oletetuille eduille kuin omien maidensa eduille

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, millä tavoin antisemitismi voi asiayhteydestä riippuen ilmetä suhteessa Israelin valtioon:

 • Juutalaisen kansan itsemääräämisoikeuden kieltäminen, esimerkiksi väittämällä, että Israelin valtio on rasistinen hanke
 • Kaksoisstandardin soveltaminen eli sellaisen käyttäytymisen vaatiminen Israelilta, jota ei vaadita miltään muulta demokratialta  
 • Perinteiseen antisemitsmiin kuuluvien symbolien tai kuvien (esim. väitteet siitä, että juutalaiset tappoivat Jeesuksen tai väite siitä, että juutalaiset käyttävät verta menoihinsa) käyttäminen Israelin tai israelilaisten kuvaamisessa
 • Israelin nykypolitiikan vertaaminen natsien politiikkaan
 • Kaikkien juutalaisten pitäminen vastuussa Israelin valtion toimista

Sen sijaan Israeliin kohdistuvaa kritiikkiä, joka on samankaltaista kuin mihin muuhun maahan tahansa kohdistuva kritiikki, ei voida pitää antisemitismina.
Antisemiittiset eli juutalaisvastaiset teot ovat rikollisia kun ne ovat sellaisiksi laissa määriteltyjä (esimerkiksi joissakin maissa holokaustin kieltäminen tai antisemiittisen eli juutalaisvastaisen aineiston levittäminen). 
Rikolliset teot ovat antisemiittisiä eli juutalaisvastaisia kun hyökkäyksen kohde - ihminen tai omaisuus, kuten rakennus, koulu, jumalanpalveluspaikka ja hautausmaa - on valittu siksi, että se on tai sen kuvitellaan olevan juutalainen, tai se liittyy tai sen kuvitellaan liittyvän juutalaisiin.
Antisemiittistä eli juutalaisvastaista syrjintää tapahtuu, kun juutalaisilta kielletään muille avoimia olevia mahdollisuuksia tai palveluja, ja se on useissa maissa laitonta.