Türkçe (Turkish)

Reports

ANTİSEMİTİZMİN GÜNCEL TANIMI

Bu doküman antisemitizm içeren olaylar ile ilgili veri toplamada, teşhis etmede ve konu ile ilgili mevzuatın yürürlüğe konulup uygulanmasına yardımcı bir kılavuz oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Geçerli tanım: “Antisemitizm, Yahudilerin  kendilerine yönelik nefret olarak da ifade edebilecekleri belirli bir anlayış biçimidir. Bunun sözlü ve fiziksel oluşumları ise Yahudi olan veya olmayan şahıslara, ve/veya mülklerine, Yahudi cemaati kuruluşlarına ve dini etkinliklerine yöneltilmektedir”.

Bunun yanı sıra, bu tür tezahürler bir Yahudi topluluğu olarak algılanan İsrail Devleti’ni de hedef alabilir.  Antisemitizm genellikle Yahudileri “kötüye giden şeylerin” nedenini açıklamada ve sıklıkla da insanlığa kötülük etmek adına komplolar kurmakla suçlamalarda kullanılır. Konuşmalar, yazılar, görsel betimlemeler  ve eylemlerde, olumsuz ve uğursuz stereotip ve fesat karakter özelliklerinde dile getirilir.
Antisemitizm genel bağlamda dikkate alındığında, sosyal yaşam, medya, okullar, işyerleri ve dini alanlardaki örnekleri bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, şunları kapsar:

 • Radikal bir ideoloji veya köktenci din adına Yahudilere zarar vermeyi veya öldürmeyi mazur göstermeye çalışmak veya bunlar için yardım çağrısında bulunmak.
 • Yahudilerin  veya Yahudilerin kolektif gücü hakkında asılsız, insanlık dışı, şeytansı stereotip suçlamalarda bulunmak; onların ekonomi, medya, hükümet ve diğer sosyal kurumların denetimlerini ellerinde bulundurmaları veya dünya Yahudi komplosu efsanesi(Yahudilerin dünyayı yönettiği gibi..).
 • Tüm Yahudileri, tek bir şahıs veya bir grup tarafından işlenmiş veya işlendiği varsayılan bir hata yüzünden ve hatta Yahudi olmayan gruplar tarafından yapılan eylemler için dahi sorumlu tutmak ve suçlamak.
 • İkinci Dünya Savaşı sırasında Nasyonal Sosyalist Almanya, onların destekçileri ve suç ortakları tarafından Yahudilere uygulanan katliam (Yahudi soykırımı) olgusunu, bu katliamın kapsamını, mekanizmalarını (gaz odaları gibi) ve kasıtlılığını inkar etmek.
 • İsrail Devleti’ni ve Yahudileri, Yahudi soykırımını abartmakla ve hatta uydurmakla suçlamak.
 • Yahudileri, dünya genelindeki Yahudilerin iddia edilen  önceliklerine ve İsrail Devleti’ne daha sadık olmak ve birer vatandaş olarak bunları kendi uluslarının çıkarlarının önünde tutmakla suçlamak.

Genel durum İsrail devleti ile birlikte göz önüne alındığında,  antisemitizmin  kendini ortaya koyduğu örnekler şu şekilde sıralanabilir:

 • İsrail Devleti’nin mevcudiyetinin ırkçı bir çaba olduğu iddiasında bulunmak gibi Yahudi halkının kendi geleceğini kendisinin tayin etme hakkı olduğunu inkar etmek.
 • Başka herhangi bir demokratik ülkeden talep edilmeyen ve yapılması beklenmeyen bir davranış ve tutumu kendilerinden talep ederek çifte standart uygulamak.
 • İsrail’i ve İsraillileri tanımlamak için, İsa’yı Yahudilerin öldürdüğü veya kan iftirası( Yahudilerin hamursuz imalatına Hristiyan kanı kattığı gibi asılsız bir iddia) gibi klasik antisemitizm ile bağlantılı semboller ve imgeler kullanmak.
 • Günümüz İsrail politikası ile Nazilerin politikası arasında benzerlikler kurmak.
 • Tüm Yahudileri toplu olarak İsrail Devleti’nin eylemlerinden sorumlu tutmak.

Tabiidir ki, diğer ülkelere yapılan oranda İsrail’e de yapılan eleştiriler antisemitizm olarak değerlendirilemez.
Antisemitizm içeren hareketler, yasalarla tanımlandığında, suç kapsamına girer (örneğin, Yahudi soykırımının inkarı veya bazı ülkelerde dağıtılan antisemitizm içeren materyaller).
Saldırıların hedefi, ister insanlar isterse binalar, okullar, işyerleri ve mezarlıklar gibi mülkler olsun, eğer Yahudilerin kendileri veya onlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor ve buna göre belirleniyorsa, o taktirde bu suç kapsamındaki eylemler Yahudi düşmanlığı olarak nitelendirilir.
Yahudi düşmanlığı ve ayrımcılığı diğer insanlara sağlanan hizmetlerin ve tanınan fırsatların Yahudilere sağlanmasını inkar etmek demektir ve birçok ülkede yasadışıdır.