Reports

Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter

Denne rapporten presenterer resultatene av den første omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge om holdninger til jøder og andre minoriteter. Undersøkelsen har blitt gjennomført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i perioden august 2010 – mai 2012 på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD), Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. BLD har hatt det administrative ansvaret fra departementenes side. Datainnsamlingen ble foretatt av TNS Gallup i november 2011. Kvantitative undersøkelser om holdninger til minoriteter er relativt nytt i Norge, men har blitt gjennomført i mange land som et redskap til å synliggjøre gruppefiendtlige holdninger i befolkningen. Kunnskap om slike holdninger er en forutsetning for å kunne fremme toleranse i et pluralistisk samfunn. Med denne undersøkelsen foreligger nå et solid kunnskapsgrunnlag på dette feltet. Vi håper at rapporten vil bidra til økt selvrefleksjon, forståelse og kunnskap i et samfunn preget av kulturelt mangfold.

Published: 
May 1, 2012
PDF icon Download report (3.05 MB)
Tags: 
Norway